img_6032a

Serie UCF

UCF 202 diametro ø 15 mm

UCF 203 diametro ø 17 mm

UCF 204 diametro ø 20 mm

UCF 205 diametro ø 25 mm

UCF 206 diametro ø 30 mm

UCF 207 diametro ø 35 mm

UCF 208 diametro ø 40 mm

UCF 209 diametro ø 45 mm

UCF 210 diametro ø 50 mm

UCF 211 diametro ø 55 mm

UCF 212 diametro ø 60 mm